Головне меню

EN | RU | UK

На головну

6. Оператор SELECT. Частина 2

Наверх сторінки
Лекція
Мета

Мета розділу – ознайомлення з оператором SELECТ, який є одним з найбільш важливих та затребуваних операторів SQL, з його форматом та властивостями.

6.13. Перевірка наявності визначника NULL

Наявність визначника NULL у рядках таблиці перевіряється за допомогою такої конструкції:

 <значення> IS [NOTNULL

ПРИКЛАД 6.17

Виберіть коди й назви книжок, які не мають УДК (табл. 6.15).

SELECT Code, Name

    FROM Books

    WHERE UDK IS NULL;

Таблиця 6.15

Вибірка кодів й назв книжок, які не мають УДК
Code Name
1 Автоматизація виробничих процесів на збагачувальній фабриці
2 Розв'язок завдань по автоматизації процесів збагачення й металургії
3 Асимптотичні методи оптимального керування
4 Синтез оптимальних автоматичних систем
5 Методи оптимізації стохастичних систем
6 Автоматизовані системи керування технологічним процесом збагачення руди
7 C/C++ Програмування мовою високого рівня
8 Комп'ютерні мережі. Принципи, технології, протоколи
9 Довідник з диференційних рівнянь з частками похідними першого порядку
10 Теорія ймовірностей й математична статистика
11 C#. Програмування мовою високого рівня
12 Теорія ймовірностей й математична статистика
13 Теорія ймовірностей й математична статистика
14 Дискретно - групові методи інтегрування звичайних диференційних рівнянь

6.14. Агрегатні функції

6.14.1. Розрахунки підсумкових значень в операторі SELECT

Розрахунок підсумкових значень в операторі SELECT здійснюється за допомогою агрегатних або статистичних функцій: COUNT(), SUM(), AVG(), МАХ(), МIN().

Функція COUNT(<вираз>) підраховує число входжень значень виразу в усі записи результуючого набору даних. Вона працює з данними будь-якого типу: числові, символьні або типу «дата/час».

ПРИКЛАД 6.18

Визначить, вартість скількох книжок перевищує 25 грн. (табл. 6.16).

SELECT COUNT(*AS cCount

    FROM BookInventoryNumbers

    WHERE Cost > 25;

Таблиця 6.16

Кількість книжок, вартість яких перевищує 25 гривень
cCount
10

Якщо із групи однакових записів при підрахунку необхідно враховувати тільки одну, то перед виразом у дужках вставляють пропозицію DISTINCT. Найчастіше як вираз виступають імена стовпців. Вираз може розраховуватися і за значеннями декількох таблиць:

COUNT (DISTINCT <вираз>)

ПРИКЛАД 6.19

Визначіть, скільки різних бібліотекарів видавали книги (табл. 6.17).

SELECT COUNT(DISTINCT OutLibrarianCode) AS cCount

    FROM BookInventoryNumbers

Таблиця 6.17

Кількість різних бібліотекарів, які видавали книги
cCount
6

Загальну кількість записів, що відповідають зазначеній умові, можна визначити за допомогою функції COUNT без фрази DISTINCT. Однак один і той самий бібліотекар може видати кілька книжок різним читачам. Пропозиція DISTINCT дозволяє виключити з розрахунку значення, що дублюються.

Функція SUM(<вираз>) розраховує суму всіх значень стовпця або виразу. При цьому стовпець має складатися з числових даних (містити цілі числа, числа із плаваючою комою або грошові величини). Результат, що повертається цієї функцією, має той же тип даних, що й стовпець або вираз, однак точність (розрядність) результату може бути вищою. Наприклад, якщо застосувати функцію SUM() до стовпця, що містить 16-розрядні цілі числа, то вона може повернути 32-розрядне ціле число.

ПРИКЛАД 6.20

Визначіть загальну вартість книжок бібліотечного фонду (табл. 6.18).

SELECT SUM(Cost) AS cSum

    FROM BookInventoryNumbers

Таблиця 6.18

Загальна вартість книг бібліотечного фонду
cCount
6

Функції MIN(<вираз>), MAX(<вираз>) і AVG(<вираз>) дозволяють розрахувати відповідно найменше, найбільше й середнє значення в стовпці або виразі. Функції MIN(), MAX() працюють із числовими, рядковими й даними типу «дата/час». AVG() працює тільки з числовими даними. Результат, що повертається цими функціями, має такий самий тип даних, як і вираз.

ПРИКЛАД 6.21

Визначіть мінімальну, максимальну й середню вартість книжок (табл. 6.19).

SELECT MIN(Cost) AS Mini, MAX(Cost) AS Maxi, AVG (Cost) AS Avgi

    FROM BookInventoryNumbers

Таблиця 6.19

Мінімальна, максимальна й середня вартість книжок у бібліотеці
Mini Maxi Avgi
10.10 74.2 38.27

6.14.2. Угруповання

Угруповання записів використовується тоді, коли треба отримати агреговані значення не для всього відношення, а окремо по кожній групі кортежів, які характеризуються загальною ознакою. Найчастіше це однакові значення в якому-небудь атрибуті або групі атрибутів. Тоді в операторі SELECT використовують пропозицію

GROUP BY стовпець[, стовпець ...]

При цьому необхідно, щоб один зі стовпців результуючого набору даних оброблявся агрегатною функцією.

ПРИКЛАД 6.22

Визначіть кількість книжок, що зберігаються в різних бібліотечних фондах, а також їх сумарну вартість (табл. 6.20).

SELECT FundCode, COUNT(BookCode) AS cCount, SUM(Cost) AS cSum

    FROM BookInventoryNumbers

    GROUP BY FundCode

    ORDER BY FundCode

Нема сенсу включати імена стовпців BookCode і Cost у список фрази GROUP BY, оскільки у списку пропозиції SELECT вони використовуються тільки в узагальнюючих функціях. Однак, стовпець FundCode у списку пропозиції SELECT не зв'язаний із жодною узагальнюючою функцією, а тому обов'язково має бути зазначений у фразі GROUP BY.

Таблиця 6.20

Сумарна кількість та вартість книжок, що зберігаються у різних бібліотечних фондах
FundCode cCount cSum
1 9 307.95
2 6 266.05

При обробці цього запиту логіка виконання операцій така.

Таблиця 6.21

Логіка роботи агрегатних функцій при використовуванні угруповання строк таблиці
FundCode BookCode Cost СOUNT(BookCode) SUM(Cost)
1 1 15.56 9 307.95
1 2 22.33
1 3 34.01
1 4 12.99
1 9 36.05
1 10 74.2
1 12 36.69
1 13 48.13
1 14 27.99
2 5 56.78 6 266.05
2 6 10.10
2 7 73.50
2 7 45.10
2 8 59.25
2 11 21.32

Рядки таблиці BookInventoryNumbers поділяються на групи згідно зі значеннями коду фонду (FundCode). У нашому прикладі буде створено дві групи, за кількістю унікальних значень у стовпці FundCode. Для кожної із груп розраховується загальне число рядків, яке дорівнює кількості кодів книжок, а також сума їх вартості (стовбець Cost), що нас цікавить. Потім генерується єдиний зведений рядок для всієї групи вихідних рядків. Нарешті, отримані рядки результуючої таблиці перегруповуються у порядку зростання номера коду фонду, який зазначений у стовпці FundCode.

6.14.3. Умова відбору згрупованих записів

Умова відбору згрупованих записів наводиться в пропозиції

HAVING <умови пошуку>

Тут умови пошуку задають згідно з тими самими правилам, що й у пропозиції WHERE. HAVING та WHERE можна сумісно використовувати у запиті. Спочатку пропозиція WHERE виключає з розрахунку рядки, які не відповідають її умовам пошуку. Далі працюють умови пошуку пропозиції HAVING. Вони відфільтровують з результуючого набору даних групи рядків, де підсумкові значення не відповідають їм.

Стандарт ISO вимагає, щоб імена стовпців, які використовуються у пропозиції HAVING, обов'язково були в списку GROUP BY або оброблялися агрегатними функціями. На практиці умови пошуку у пропозиції HAVING завжди включають, щонайменше, одну агрегатну функцію. Умови пошуку, що не містять агрегатних функцій, мають входити до пропозиції WHERE і застосовуватися для відбору окремих рядків. В умовах пошуку пропозиції WHERE застосовувати агрегатні функції заборонено.

ПРИКЛАД 6.23

Для кожного бібліотечного фонду, де зберігається більше шести книжок, визначіть їх кількість та сумарну вартість (табл. 6.22).

SELECT FundCode, COUNT(BookCode) AS cCount, SUM(Cost) AS cSum

    FROM BookInventoryNumbers

    GROUP BY FundCode

    HAVING COUNT(BookCode) > 6

    ORDER BY FundCode

Цей приклад аналогічний попередньому, але тут використовуються додаткові обмеження, що вказують на те, що нас цікавлять відомості тільки про ті фонди, у яких зберігається більше шести книжок. Подібна вимога накладається на групи, тому в запиті слід використовувати фразу HAVING.

Таблиця 6.22

Кількість та сумарна вартість книжок бібліотечного фонду, де зберігається більше шести примірників
FundCode cCount cSum
1 9 307.95

6.15. Використання підзапитів в умовах пошуку

6.15.1. Підзапит

Підзапит – це інструмент створення тимчасової таблиці, вміст якої обробляється зовнішнім оператором. Внутрішні запити можуть бути використані для обчислення значень після пропозиції SELECT та в умовах пошуку після операторів порівняння (=, <,>, >=, <=, <<) або IN у пропозиціях WHERE і HAVING зовнішнього оператора SELECT. Крім того, підзапити можуть застосовуватися в операторах INSERT, UPDATE і DELETE. Текст підзапита береться у дужки.

Існує три види підзапитів:

 1. скалярний – повертає таблицю, що складається з одного стовпця й одного рядка, тобто одного значення; він може використовуватися усюди, де потрібно навести одне значення;
 2. рядковий – повертає значення декількох стовпців таблиці, але у вигляді єдиного рядка; він може використовуватися всюди, де застосовується конструктор рядкових значень;
 3. табличний – повертає значення одного або більше стовпців таблиці, розміщених в декількох рядках; він може використовуватися всюди, де допускається вказувати множини значень, наприклад, з оператором IN.

До підзапитів установлюються такі правила й обмеження:

 1. У підзапитах не повинна використовуватися фраза ORDER BY, хоча вона може бути у зовнішньому запиті.
 2. Список у пропозиції SELECT має складатися з імен окремих стовпців або складених з них виразів, за винятком випадку, коли підзапит є операндом оператора EXISTS.
 3. За замовчуванням імена стовпців у підзапиті відносяться до таблиці, ім'я якої є в пропозиції FROM. Однак допускається посилатися й на стовпці таблиці, зазначеної у FROM зовнішнього запиту, для чого використовуються кваліфіковані імена стовпців. Такі підзапити називаються співвіднесеними.
 4. Якщо підзапит є одним із двох операндів, що брали участь в операції порівняння, то він має наводитися в правій частині цієї операції.

Коли неможливо обійтися одним підзапитом, тоді в ньому використовують вкладений підзапит і т.д.

6.15.2. Скалярні підзапити

Скалярні підзапити повертають таблицю, що складається з одного стовпця й одного рядка. Таку таблицю можна одержати, якщо після пропозиції SELECT вказати один стовпець, а в пропозиції WHERE умову пошуку створити за допомогою потенційного ключа.

ПРИКЛАД 6.24

Виведіть на екран усі дати повернення книжок читачем з номером читацького квитка 28 (табл. 6.23).

SELECT ReturnDate, FactreturnDate

    FROM BookGiveOutRecord

    WHERE ReaderCode = (SELECT Code

                                            FROM Readers

                                            WHERE ReaderCardNumber = 28)

Внутрішній оператор

SELECT Code

    FROM Readers

    WHERE ReaderCardNumber = 28)

призначений для визначення коду читача з номером квитка 28. Після цього працює зовнішній запит. Інакше кажучи, внутрішній оператор SELECT повертає таблицю, що має єдине значення – Code = 2. У результаті зовнішній оператор SELECT набуває такого вигляду:

SELECT ReturnDate, FactreturnDate

    FROM BookGiveOutRecord

    WHERE ReaderCode = 2

Таблиця 6.23

Дати повернення книг читачем, у якого номер читацького квитка 28
ReturnDate FactreturnDate
25-SEP-04 24-SEP-04

Таблицю з одним стовпцем і одним рядком можна одержати, якщо після SELECT вказати одну агрегатну функцію без використання угруповання записів у пропозиції GROUP BY. У цьому разі умови відбору які наведені в WHERE і HAVING, не відіграють неякої ролі.

ПРИКЛАД 6.25

Складіть список інвентарних номерів книжок, вартість яких вище від середньої. Вкажіть, наскільки їхня вартість вище від середньої вартості всіх книжок бібліотеки (табл. 6.24).

SELECT InventoryNumber,

                Cost – (SELECT AVG(Cost)

                            FROM BookInventoryNumbers) AS Cost_diff

    FROM BookInventoryNumbers

    WHERE Cost > (SELECT AVG(Cost)

                                FROM BookInventoryNumbers)

Таблиця 6.24

Інвентарні номери книг, ціна яких вище середньої по бібліотеці, та різниця між їхньою та середньою ціною
InventoryNumber Cost_diff
4678532 18.51
7569832 35.23
5478956 6.83
2145876 20.98
5268933 35.93
7812639 9.86

Слід зазначити, що не можна вживати «WHERE Cost > AVG(Cost)», оскільки використовувати агрегатні функції в пропозиції WHERE заборонено. Для досягнення бажаного результату слід створити підзапит, в якому розраховують середню вартість книжок, а потім застосувати його у зовнішньому операторі SELECT, який призначений для вибірки відомостей про ті книжки, вартість яких перевищує середню. Інакше кажучи, підзапит повертає середню вартість книжок бібліотеки: 38,27 грн. Результат виконання цього скалярного підзапиту використовується в зовнішньому операторі SELECT як для розрахунку відхилення вартості від середньої, так і для відбору відомостей про книжки. Тому зовнішній оператор SELECT має такий вигляд:

SELECT InventoryNumber, Cost – 38.27 AS Cost_diff

    FROM BookInventoryNumbers

    WHERE Cost > 38.27

6.15.3. Підзапити, що повертають множину значень

Підзапити, що повертають множину значень, використовуються як операнд предиката IN. Наприклад, табличний підзапит можна використати замість внутрішнього з'єднання таблиць. Для ілюстрації цього повернемося до ПРИКЛАДУ 6.7: «Створіть список усіх читачів, які коли-небудь брали книжки в бібліотеці». З табличним підзапитом й псевдонімами таблиць оператор SELECT буде мати такий вигляд:

SELECT ReaderCode, FamilyName, Name, B.Code, InventoryCode

    FROM Readers R

    WHERE R.Code IN (SELECT ReaderCode

                                            FROM BookGiveOutRecord B)

Усі читачі, які коли-небудь брали книжки в бібліотеці, зареєстровані в таблиці BookGiveOutRecord. Отже, нам необхідно вивести з таблиці Readers прізвища тільки тих читачів, коди яких містяться в множині значень, що повертаються підзапитом.

SELECT ReaderCode

    FROM BookGiveOutRecord B)

6.16. Оператори, що використовуються тільки з підзапитами

6.16.1. Оператор EXISTS

Оператор EXISTS застосовується тоді, коли в умовах пошуку необхідно вказати, що з таблиці потрібно вибрати тільки ті записи, для яких підзапит повертає одне або більше значень:

[NOTEXISTS(<підзапит>)

Отже, оператор EXISTS застосовується тільки з підзапитами. Він повертає TRUE, якщо в результуючому наборі даних підзапита є один або більше записів. В іншому разі він повертає FALSE. Для NOT EXISTS правила зворотні.

ПРИКЛАД 6.26

Виберіть коди і назви тих книжок студентського фонду бібліотеки, які коли-небудь видавалися читачам (табл. 6.25).

SELECT Code, Name

    FROM Books

    WHERE Code IN (SELECT BookCode

                                        FROM BookInventoryNumbers

                                        WHERE FundCode = (SELECT Code

                                                                                FROM BookFunds 

                                                                                WHERE Name ='Студентський') AND

                                    EXISTS (SELECT Code

                                                        FROM BookGiveOutRecord

                                                        WHERE InventoryCode = BookInventoryNumbers.Code))

Таблиця 6.25

Коди й назви книжок студентського фонду бібліотеки, якими користувалися читачі
Code Name
6 Автоматизовані системи керування технологічним процесом збагачення руди
7 C/C++ Програмування мовою високого рівня
11 C#. Програмування мовою високого рівня

6.16.2. Оператор SINGULAR

Оператор SINGULAR застосовується тоді, коли в умовах пошуку необхідно вказати, що з таблиці потрібно вибрати лише ті записи, для яких підзапит повертає тільки одне значення.

[NOTSINGULAR(<підзапит>)

ПРИКЛАД 6.27

Виберіть коди і назви тих книжок, які видавалися читачам тільки один раз (табл. 6.26).

SELECT B.Code, B.Name

    FROM Books B

    WHERE B.Code IN (SELECT BIN.BookCode

                                        FROM BookInventoryNumbers BIN

                                        WHERE SINGULAR (SELECT BG.InventoryCode

                                                                                FROM BookGiveOutRecord BG

                                                                                WHERE BIN.Code = BG.InventoryCode))

Таблиця 6.26

Коди й назви книг, які видавалися читачам тільки один раз
Code Name
3 Асимптотичні методи оптимального керування
4 Синтез оптимальних автоматичних систем
7 C/C++ Програмування мовою високого рівня
9 Довідник з диференційних рівнянь з частками похідними першого порядку
14 Дискретно-групові методи інтегрування звичайних диференційних рівнянь

6.16.3. Оператори ALL, SOME, ANY

Оператори ALL, SOME, ANY використовуються тоді, коли в умовах пошуку необхідно вказати, що значення (значення стовпця, результат обчислення виразу), яке порівнюється, має перебувати в певних відношеннях з усіма значеннями множини, яка повертається підзапитом.

<значення> [NOT] <оператор порівняння> {ALL | SOME | ANY} (<підзапит>)

Тут підзапит може повертати більше одного значення. Оператор виконує операцію порівняння (>, >=, < і т.д.). Відношення між порівнюваним значенням та значеннями, що повертаються підзапитом, визначаються за допомогою операторів ALL та SOME (ANY). Отже,

WHERE STOLBEZ > ALL (SELECT POLE FROM TABLIZA)

поверне TRUE, якщо поточне значення атрибута «STOLBEZ» буде більше всіх значень в атрибуті «POLE» відношення «TABLIZA»;

WHERE STOLBEZ > SOME (SELECT POLE FROM TABLIZA)

поверне TRUE, якщо поточне значення атрибута «STOLBEZ» буде більше хоча б одного значення в атрибуті «POLE» відношення «TABLIZA».

ПРИКЛАД 6.28

Знайдіть інвентарні номери всіх книжок, вартість яких вище принаймні від вартості однієї книжки фонду під номером «1» (табл. 6.27).

SELECT BookCode, InventoryNumber, Cost

    FROM BookInventoryNumbers

    WHERE Cost > SOME (SELECT Cost

                                                FROM BookInventoryNumbers 

                                                WHERE FundCode = '1'

У цьому випадку внутрішній підзапит поверне такі значення: {15.56, 22.33, 34.01, 12.99, 36.05, 74.20, 36.69, 48.13, 27.99}, а зовнішній – вибере відомості про ті книжки, вартість яких перевищує принаймні одне зі значень у цьому списку (фактично, більше мінімального значення – 12.99).

Таблиця 6.27

Інвентарні номери книжок, вартість яких вище від вартості хоча б однієї книжки фонду під номером «1»
BookCode InventoryNumber Cost
1 4567890 15,56
2 4510000 22,33
3 4532477 34,01
5 4678532 56,78
7 7569832 73,50
7 5478956 45,10
8 2145876 59,25
9 5214786 36,05
10 5268933 74,20
11 7865890 21,32
12 6589321 36,69
13 7812639 48,13
14 7523690 27,99

ПРИКЛАД 6.29

Знайдіть інвентарні номери книжок, вартість яких вище від вартості будь-якої книжки книжкового фонду під номером «1» (табл. 6.28).

SELECT BookCode, InventoryNumber, Cost

    FROM BookInventoryNumbers

    WHERE Cost > ALL (SELECT Cost

                                                FROM BookInventoryNumbers 

                                                WHERE FundCode = '1'

Тут зовнішній запит вибирає відомості про книжки, вартість яких більша за максимальне значення множини {15.56, 22.33, 34.01, 12.99, 36.05, 74.20, 36.69, 48.13, 27.99}.

Таблиця 6.28

Інвентарні номери усіх книжок, у яких вартість перевищує вартість будь-якої книги книжкового фонду під номером «1»
BookCode InventoryNumber Cost
10 5268933 74,20

Пропозиція HAVING використовується тоді, коли в умовах пошуку для вкладеного підзапиту необхідно вказати агрегатну функцію.

ПРИКЛАД 6.30

До бібліотеки примірники той самої книжки можуть надходити у різний час і мати різну вартість. Визначіть код та середню вартість примірників книжок, у яких мають середня вартість одного примірника вища від середньої вартості примірників інших книжок (табл. 6.29).

SELECT BIN1.Bookcode, InventoryNumber, AVG(BIN1.Cost) AS AvgCost

    FROM BookInventoryNumbers BIN1

    GROUP BY BIN1.Bookcode

    HAVING AVG(Cost) >= ALL (SELECT AVG(BIN2.Cost)

                                                            FROM BookInventoryNumbers BIN2

                                                            GROUP BY BIN2.Bookcode)

Спочатку з таблиці BookInventoryNumbers вибираємо значення середньої вартості примірників усіх книжок (вкладений підзапит). Потім із цієї ж таблиці вибираємо код і середню вартість примірника тієї книжки, яка буде найбільшою.

Таблиця 6.29

Інвентарний номер екземпляра книжки середньої вартості, що перевищує середню вартість екземплярів інших книг
BookCode InventoryNumber Cost
10 5268933 74,20

Зверніть увагу на те, що в цьому випадку псевдоніми таблиць використовуються не стільки для скорочення записів, скільки для визначення атрибутів, які необхідні для роботи зовнішнього й внутрішнього операторів SELECT.

6.17. Зовнішні з'єднання

Зовнішнє з'єднання визначається в пропозиції FROM оператора SELECT. Воно записується в такому форматі:

SELECT {* | <значення> [, <значення> ...]}

    FROM <таблиця> <вид з'єднання> JOIN <таблиця> ON <умова пошуку>

У результуючий набір даних включаються усі записи базової таблиці. Яка з таблиць буде провідною, визначає вид з'єднання:

LEFT – (ліве зовнішнє з'єднання), коли базовою є таблиця, яка розташована ліворуч від назви типу з'єднання;

RIGHT – (праве зовнішнє з'єднання), коли базовою є таблиця, яка розташована праворуч від назви типу з'єднання;

FULL – у результуючий набір даних входять усі рядки таблиці, яка розташована ліворуч від типу з'єднання, та таблиці, що розташована праворуч від назви типу з'єднання, навіть якщо умови пошуку для них не виконуються.

ПРИКЛАД 6.31

Виконайте зовнішнє ліве й праве з'єднання таблиць 6.30 і 6.31 за атрибутами Р2 і Р1 відповідно.

Таблиця 6.30

Таблиця «А» для ілюстрації різних типів зовнішніх з'єднань
Стовпець Р1 Стовпець Р2 Стовпець Р3
A x 400
B x 200
C y 500
D NULL NULL

Таблиця 6.31

Таблиця «B» для ілюстрації різних типів зовнішніх з'єднань
Стовпець Р1 Стовпець Р2
X 1
Y 2
Z 2

Запишемо оператор SELECT для лівого з'єднання, позначивши таблиці 6.30 і 6.31 як А и В відповідно.

SELECT A.P1, A.P2, B.P2

    FROM A LEFT JOIN B ON A.P2 = B.P1

Сірим кольором зображені стовпці базової таблиці А. Як бачимо, для рядка таблиці А, де стовпець А.Р1 має значення «D», немає парних записів у таблиці В, які задовольняли би умову пошуку А.Р2 = В.Р1. Тому даний запис таблиці А з'єднаний з порожнім записом (табл. 6.32).

Таблиця 6.32

Ілюстрація лівого зовнішнього з’єднання таблиць А та B
Стовпець A.Р1 Стовпець A.Р2 Стовпець B.Р2
A x 1
B x 1
C y 2
D NULL NULL

Запишемо оператор SELECT для правого з'єднання:

SELECT A.P1, A.P2, B.P2

    FROM A RIGHT JOIN B ON A.P2 = B.P1

Сірим кольором зображений стовпець базової таблиці В. Як бачимо, для рядка таблиці В, де стовпець В.Р1 має значення «z», а стовпець В.Р2 має значення «2», немає парних записів у таблиці А, для яких виконувалась би умова пошуку А.Р2 = В.Р1. Тому даний рядок таблиці В з'єднаний з порожнім записом (табл. 6.33).

Таблиця 6.33

Ілюстрація правого зовнішнього з'єднання таблиць А та B
Стовпець A.Р1 Стовпець A.Р2 Стовпець B.Р2
A x 1
B x 1
C y 2
NULL NULL 2

6.18. UNION - об'єднання результатів виконання декількох операторів SELECT

Іноді виникає необхідність в об'єднанні двох або більше результуючих наборів даних, які повертають окремі оператори SELECT. Для цього результуючі набори даних повинні мати однакову структуру, тобто однакову кількість і однаковий тип стовпців, що повертаються. Такі набори даних називають сумісними за об'єднанням. Записи, що дублюються, з об'єднаного набору даних виключаються.

ПРИКЛАД 6.32

Об'єднати результати виконання трьох запитів:

1. Паспорти із серією «АА» (табл. 6.34).

SELECT *

    FROM PasportData

    WHERE Series = 'АА'

Таблиця 6.34

Дані паспортів із серією «АА»
Code Series Number Birthday Birthplace Sex IssuePlace IssueDate Note
1 АА 45003 30.05.1930 Росія, м. Опочка Жін. Дніпропетровськ 12.01.1995 NULL
2 АА 15700 23.02.1930 Росія. м. Володимир Жін. м. Житомир 16.03.2000 NULL

2. Паспорти, які видані у 2000 році (табл. 6.35).

SELECT *

    FROM PasportData

    WHERE IssueDate BETWEEN ‘01/01/2000’ AND ‘12/31/2000’

Таблиця 6.35

Дані паспортів, які видані у 2000 році
Code Series Number Birthday Birthplace Sex IssuePlace IssueDate Note
2 АА 15700 23.02.1930 Росія. м. Володимир Жін. м. Житомир 16.03.2000 NULL
8 АК 23490 05.01.1961 Росія, місто Самара Жін. Дніпропетровськ 13.09.2000 NULL
20 АК 12578 11.11.1987 Донецьк, Краматорськ Жін. Київ 26.01.2000 NULL

3. Паспорти, номери яких починаються на 4 (табл. 6.36).

SELECT *

    FROM PasportData

    WHERE Number LIKE '4%'

Таблиця 6.36

Дані паспортів, номери яких починаються на 4
Code Series Number Birthday Birthplace Sex IssuePlace IssueDate Note
1 АА 45003 30.05.1930 Росія, м. Опочка Жін. Дніпропетровськ 12.01.1995 NULL
7 АЗ 43188 13.11.1970 Дніпропетровська область, м. Дніпродзержинськ Жін. Дніпропетровська область, м. Дніпродзержинськ 15.05.1998 NULL
12 ІК 45190 18.07.1983 Дніпропетровська область, село Петропавліка Жін. Дніпропетровська область, село Петропавліка 20.09.1999 NULL
18 АЖ 45879 04.02.1961 Дніпропетровськ Жін. Дніпродзержинськ 14.03.1980 NULL
22 АЯ 45789 07.08.1972 Угорщина Жін. Івано-Франківськ 03.10.1988 NULL

Об'єднаємо три набори даних (табл. 6.37).

SELECT *

    FROM PasportData

    WHERE Series = 'AA'

UNION

SELECT *

    FROM PasportData

    WHERE IssueDate BETWEEN ‘01/01/2000’ AND ‘12/31/2000’

UNION

SELECT *

    FROM PasportData

    WHERE Number LIKE '4%'

Таблиця 6.37

Набір об'єднаних даних
Code Series Number Birthday Birthplace Sex IssuePlace IssueDate Note
1 АА 45003 30.05.1930 Росія, м. Опочка Жін. Дніпропетровськ 12.01.1995 NULL
2 АА 15700 23.02.1930 Росія. м. Володимир Жін. м. Житомир 16.03.2000 NULL
7 АЗ 43188 13.11.1970 Дніпропетровська область, м. Дніпродзержинськ Жін. Дніпропетровська область, м. Дніпродзержинськ 15.05.1998 NULL
8 АК 23490 05.01.1961 Росія, місто Самара Жін. Дніпропетровськ 13.09.2000 NULL
12 ІК 45190 18.07.1983 Дніпропетровська область, село Петропавліка Жін. Дніпропетровська область, село Петропавліка 20.09.1999 NULL
18 АЖ 45879 04.02.1961 Дніпропетровськ Жін. Дніпродзержинськ 14.03.1980 NULL
20 АК 12578 11.11.1987 Донецьк, Краматорськ Жін. Київ 26.01.2000 NULL
22 АЯ 45789 07.08.1972 Угорщина Жін. Івано-Франківськ 03.10.1988 NULL

6.19. Операція зчеплення рядків

Операція || з'єднує два рядкових значення, які можуть бути представлені виразами: <рядковий вираз1> || <рядковий вираз2>.

Операцію || можна використовувати як після пропозиції SELECT для вказівки значень, що повертаються, так і в пропозиції WHERE.

ПРИКЛАД 6.33

Помістить прізвище, ім'я, по батькові та місце роботи читачів в одну колонку, причому місце роботи взяти в круглі дужки (табл. 6.38).

SELECT FamilyName ||’ ‘ Name || Patronymic || ‘(‘ || Job || ‘)’

    FROM Readers

Таблиця 6.38

Дані читачів, які виведені в одну колонку
COLUMN1
Іванов Петро Іванович (ДГУ, каф. ЕВТ)
Федорец Ірина Олегівна (ДГУ, АХЧ)
Ільїн Іван Петрович (ДГУ, каф. фізики)
Суренко Дмитро Павлович (ДГУ, каф. геофізики)
Коршунова Наталя Юріївна (ДГУ, каф. геоінформатики)
Носенко Олег Володимирович (ДГУ, ІКК)
Брусов Володимир Михайлович (НГУ, каф. геодезії)
Козирєв Олексій Сергійович (НГУ, каф. кримінології)
Левченко Юлія Павлівна (НГУ, каф. політичної теорії)
Світла Тетяна Іванівна (НГУ, каф. перекладу)
Щиглів Петро Євгенович (НГУ, каф. електропостачання)
Кириленко Віктор Олександрович (НГУ, каф. електропривода)

6.20. Робота з різними базами даних в одному запиті

В одному запиті можна використовувати таблиці з різних БД. У цьому випадку в СКБД Interbase ім'я таблиці подається у форматі

:Псевдонім БД :Ім’я таблиці

Під псевдонімом БД розуміють псевдонім, такий який визначений в утиліті BDE Administrator. Нижче наведений приклад звернення в одному запиті до таблиць БД InterВase (псевдонім «MONITOR») і Oracle (псевдонім «DWH»).

SELECT U.*

    FROM ":MONITOR:NLS" N, ":DWH:OLAP_UPE" U

    WHERE U.SC_CODE = N.COD_SCENARIO

    ORDER BY U.SC_CODE;

Формат оператора SELECT необхідно уточнювати у відповідній документації, яка надається до вибраної Вами СКБД.

6.21. КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

 1. Яка конструкція в операторі SELECT відповідає за перевірку наявності визначника NULL?
 2. Що є спільного та відмінного між відомими Вам функціями, які розраховують підсумкові значення в операторі SELECT?
 3. Для чого використовується пропозиція GROUP BY в операторі SELECT?
 4. Яка існує різниця між умовами пошуку пропозицій HAVING та WHERE?
 5. З якою метою і де застосовують підзапити?
 6. Чим відрізняються результуючі набори даних, що повертаються підзапитами відомих Вам типів?
 7. Які правила та обмеження формування підзапитів Вам відомі?
 8. Яким чином в умовах пошуку пропозиції WHERE підзапит дозволяє використовувати агрегатні функції?
 9. Які значення та за яких умов повертають оператори EXISTS та SUNGULAR?
 10. Як в умовах пошуку можна порівняти скалярне значення з усіма значеннями множини, що повертається підзапитом?
 11. Яка існує різниця між відомими Вам типами зовнішніх з'єднань відношень?
 12. Яка існує різниця між зовнішніми та внутрішніми з'єднаннями відношень?
 13. Яким умовам мають відповідати результуючі набори даних операторів SELECT, що об’єднуються за допомогою оператора UNION?
 14. Як в результуючому наборі даних оператору SELECT об'єднати в одному стовпці дані, що розташовані в різних стовпцях вихідних таблиць?
 15. Чи можливо в межах одного оператора SELECT працювати з таблицями, що розташовані у різних БД?
Висновок

Завдяки можливості розрахунків арифметичних виразів, використанню агрегатних функцій, простих та складних умов пошуку, вкладених підзапитів оператор SELECT забезпечує майже усі потреби подання інформації у вигляді, який необхідний користувачам. А коли це неможливо виконати за допомогою одного оператора, то послідовно використовують декілька операторів, з урахуванням того, що результатом роботи будь-якого оператора SELECT є двовимірна таблиця, яка може бути початковою для наступного оператора.

© Куваєв Я.Г., 2005—2021.

Всі права захищені.

Вся інформація, яка розміщена на цьому веб-сайті, призначена тільки для персонального використання і не підлягає подальшому відтворенню і/або поширенню в будь-якій формі, інакше як за письмовим дозволом Автора.